Kontrola količine i kvalitete nafte i tekućih naftnih goriva

Kontrola kvalitete nafte i tekućih naftnih goriva

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, u članku 8., propisuje da:

(1) Naftni derivati koji se stavljaju na tržište moraju zadovoljavati uvjete utvrđene propisima o kvaliteti tekućih naftnih goriva i drugim propisima.

(2) Radi ostvarivanja nacionalnog cilja stavljanja na tržište biogoriva na tržište naftnih derivata stavljaju se biogoriva ako zadovoljavaju propisane tehničke zahtjeve za kvalitetom goriva utvrđene izdavanjem potvrde (certifikata) o sukladnosti u skladu s posebnim propisom te ako su označena u skladu s propisima o kvaliteti goriva.

(3) Kvalitetu i količinu nafte i naftnih derivata u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta kontrolira pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste, sukladno uredbi kojom se uređuje kvaliteta tekućih naftnih goriva, tehničkoj praksi koja se primjenjuje za kvalitetu nafte i normama koje propisuju način mjerenja i obračuna količina robe.

Nadalje, Pravilnikom o dozvolama za obavljanje energetske djelatnosti propisuju se uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti. Predmetni Pravilnik zahtijeva stručnu osposobljenost za obavljanje energetske djelatnosti, što znači između ostalog, da se zahtijeva predočenje važećih ugovora s neovisnim inspekcijskim tijelom koje pruža stručnu uslugu u skladu sa Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata.

Kako propisi u RH reguliraju tržište nafte i tekućih naftnih goriva, sektor nadzora nafte i tekućih naftnih goriva obuhvaća količinsku i kvalitativnu inspekciju nafte, tekućih naftnih derivata, biogoriva, brodskih goriva, ukapljenog naftnog i prirodnog plina, kao i utvrđivanje sukladnosti kvalitete tekućih naftnih derivata i biogoriva s odgovarajućim propisima i normama.

Inspekcije i uzorkovanja provode se na suhozemnim i brodskim spremnicima, cjevovodima, autocisternama, željezničkim cisternama i komercijalnim istakačima goriva u skladu s međunarodnim normama i domaćim propisima. Uslugu pružamo akreditiranim inspekcijskim postupcima, te također i akreditiranim inspekcijskim osobljem.

U slučaju nadzora količine i kvalitete  tekućeg naftnog goriva, pri okončanja inspekcijskog postupka, na temelju Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN 57/17), izdajemo Nalaz sukladnosti koji opisuje kvalitetu i količinu kontroliranog goriva.