Temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz, propisan je Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu. Navedenim Pravilnikom propisan je program monitoringa biogoriva stavljenog na tržište. Predmetni monitoring smiju provoditi samo od strane ministarstva ovlaštene osobe za monitoring, koje su u skladu sa Pravilnikom propisale način izvršenja monitoringa biogoriva te su za tako propisan monitoring biogoriva akreditirale postupak monitoringa kod Hrvatske akreditacijske agencije, koja je izvršila provjeru svih propisanih postupaka kao i nadzor primjene i poštivanja navedenog postupka. 

Među prvima smo u Hrvatskoj počeli pružati usluge monitoringa koji uključuje neposrednu provjeru tehnoloških postupaka dodavanja biogoriva naftnom gorivu, provjeravanje isprava o sukladnosti na osnovi kojih proizvođači goriva jamče za količinu biogoriva u dizelskom gorivu ili motornom benzinu i utvrđivanje količine biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva odnosno provjeravanje dokumentacije koja prati pošiljku goriva po postupku utvrđenom u programu monitoringa količine biogoriva.

Program monitoringa količine biogoriva odnosno obnovljive energije u prijevozu sadrži utvrđen opseg i način stavljanja na tržište biogoriva odnosno obnovljive energije za potrebe prijevoza, uz poštivanje propisanih zahtjeva za kakvoću goriva, a naročito podatke o:

  1. vrsti biogoriva,
  2. načinu umješavanja biogoriva u dizelsko gorivo ili motorni benzin,
  3. mjestu umješavanja biogoriva s dizelskim gorivom ili motornim benzinom,
  4. izdavanju potvrde (certifikata) o sukladnosti,
  5. načinu provjere vjerodostojnosti podataka iz točke 1. do točke 4. ovoga stavka,
  6. provjeravanju količine biogoriva u pojedinim pošiljkama goriva,
  7. načinu i mjestu isporuke biogoriva krajnjem korisniku,
  8. druge podatke iz godišnjeg plana obveznika
  9. količini i podrijetlu električne energije iz obnovljivih izvora za potrebe prijevoza koje obveznik planira staviti na tržište putem javno dostupne punionice u svojem vlasništvu.

Cilj je monitoringa smanjiti negativan utjecaj na okoliš, poboljšati sigurnost opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način te ispunjenje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova poticanjem korištenja biogoriva u prijevozu.